SCT. PAULS KIRKES ORGEL.

SKØNT der allerede den 5. Maj 1858 skete en Deling af det daværende store Trinitatis Sogn, blev Sognekirken for »Trinitatis nordre Distrikt~, Sct. Pauls Kirke, dog først ind­viet den 18. Februar 1877.

De usikre Tider efter Krigene og de vanskelige Pengefor­hold i øvrigt forsinkede i høj Grad Fremskaffelsen af de nød­vendige Midler til Kirkens Fuldførelse, og de samme Forhold har sikkert været medvirkende til, at Kirken ved Indvielsen ikke havde noget Orgel.

Dette blev først opstillet i Løbet af Aaret 1878. Men hvil­ken Dag, det første Gang lød til Gudstjenesten, har det ikke været muligt at efterspore. Derimod siger Kirkesynsprotokol­len for den 7. November 1878, at »det nye Orgel var opsat og taget i Brug, og at Professor Gade udtaler sin Tilfredshed med det». Kirkesynet slutter ret lakonisk med at sige, at »nu afdøde Orgelbygger Køhne har forfærdiget det». Dette Instrument havde 20 Stemmer med 1.036 Piber, for­delt paa 2 Manualer og Pedal, og Prisen for det var 8.200 Kr. Det stod uden Ændringer til Foraaret 1921, da de 4 Kasse­bælge afløstes af en elektrisk Blæser, der opstilledes i Taar­net over Orgelrummet. I 1926 blev Orgelet, i Anledning af det forestaaende 50 Aars Jubilæum, udvidet af Orgelbygger I. Starup med 6 Stem­mer og et Klokkespil samt et Koppel fra 2. Manual til Pedalet, og fik samtidig et stærkt tiltrængt Eftersyn.

Endelig blev i Marts 1936 Orgelblæseren udskiftet med en større.
Igennem Aarene havde det stadig vist sig at være vanske­ligt at holde Orgelets Stemning ren, særlig i 2. Manual, og denne Skavank forværredes efter at Kirken i 1935 havde faaet et nyt Varmeanlæg.Da Rummet hidtil kun havde været højst utilstrækkelig opvarmet, paavirkede den effektive Varme det meget modtagelige Træ i Vindladerne saa stærkt, at disse blev utætte, og som Følge heraf blev det nu ganske umuligt at holde Stemningen i Værket. Menighedsraadet vedtog derfor, i April 1936, at henstille til Kirkeministeriet at lade dettes Orgelkonsulent besigtige Orgelet, og ved det i August Maaned samme Aar afholdte Syn blev Orgelet saa kasseret. Efter indhentet Tilbud fra de tre førende Orgelbyggere, overdrog Ministeriet Arbejdet til det gamle ansete Firma 1. Starup & Søn, København, der begyndte Nedtagningen af det gamle Orgel i April 1938. Det nye Instrument er bygget med pneumatiske Tasche­vindlader og har 42 Stemmer med 3.126 Piber, fordelt paa 3 Manualer og Pedal, og alt i Orgelet er nyt, med Undtagelse af de i Dispositionen med mærkede * Stemmer, der er fra det gamle Orgel, samt Orgelblæseren, der er flyttet ned i et Værelse ved Siden af Orgelrummet.

Intonationen er foretaget af Orgelbygger Axel Starup.

Den nye Facade er tegnet af Arkitekt Al. F. Rønnow efter en Skitse af Kirkens Organist, der tillige har opstillet Disposi­tionen for Orgelet.

Udgiften til selve Orgelet beløber sig til c. 22.530 Kr., og heraf har Ministeriet bevilget 18.330 Kr., medens Sognepræst Sven Nielsen har bidraget de c. 4.200 Kr. Den øvrige Udgift til Snedker- og Malerarbejde samt diverse Installationer an­drager c. 2.200 Kr., saaledes at den samlede Udgift bliver c. 24.730 Kr.

Naar Orgelet nu tages i Brug den 18. December 1938, paa 4. Søndag i Advent, skal der fra Sct. Pauls Menighed og fra de, der skal arbejde med Orgelet, lyde en varm Tak saavel til Kirkeministeriet og Københavns Magistrat som til private Bidragydere, fordi det lykkedes at rejse Sct. Pauls Kirke saa skønt og værdigt et Orgelværk. Maatte det igennem mange Aar lyde i det smukke Kirkerum, Gud til Ære og Menig­heden til Opbyggelse.

Sv. P.

1993
Da Kirken i 1993 var ved at blive restaureret, lykkedes det et orgeludvalg, med daværende kirkeværge arkitekt Ole Schultz i spidsen, at få integ­reret en gennemgribende istandsættelse af det pneumatiske Köhne/Starup-instrument
På et tidligt tidspunkt i forløbet blev det besluttet at bevare orglet, som det var. Instrumen­tet må siges at være en vigtig repræsentant for dansk orgelbygnings pneumatiske periode, og dertil kommer at det store instrument (42 stemmer) er placeret i et akustisk fremragende rum.
Det blev orgelbygger firmaet Th. Frobenius der skulle stå for arbejdet.
Orgelbygger Jan Wohlfabrt fra orgelbyggerfirmaet Th. Frobenius har stået for den mekaniske reparation og af intonatørerne Mogens og Michael Pedersen for det klanglige arbejde.